Povinné údaje

Zpráva ze dne: 7.3. 2013

1. Úplný oficiální název povinného subjektu
Obec Vodslivy


2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost
Obec Vodslivy v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb. (ústava České republiky) základním územním samosprávným územním společenstvím občanů.

Vznik a zánik obcí (měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů.
Podle § 1, odstavce 1, písmena a) zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona tj. 24. listopadu 1990.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.1)
Obec jako právnická osoba2) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající3).

Každá obec má svůj obecní úřad 4) - v naší obci je to Obecní úřad Vodslivy.

1) zákon čís. 1/1993 Sb. (ústava ČR), článek 101
2) zákon čís. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), § 18, odst. 1, písm. c)
3) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), § 4, odst. 1
4) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), § 58


3. Popis organizační struktury povinného subjektu
I.  Z titulu své funkce je za činnost obecního úřadu odpovědný starosta obce.
II. V případě nepřítomnosti na delší časové období (nemoc apod.) starosty přebírá jeho povinnosti jeho zástupce.
III. Všechna běžná rozhodnutí obecního úřadu jsou učiněna ve spolupráci starosty a jeho zástupce. Důležitá rozhodnutí jsou schvalována obecním zastupitelstvem. Rozdělení úkolů mezi starostu a jeho zástupce je uvedeno v organizační struktuře obecního úřadu.
IV. Všichni pracovníci obecního úřadu jsou povinni se řídit spisovým a skartačním řádem. Všechny písemnosti se vyřizují maximálně do 30 dnů od zapsání do podacího deníku.
V. Příjmem pošty a prací s písemnostmi dle spisového a skartačního řádu je pověřena administrativní pracovnice. Její další povinnosti jsou stanoveny dodatkem pracovní smlouvy.
VI. Vedením účetnictví a pokladny je pověřena hospodářka. V její kompetenci je také výplata odměn. Jako výplatní termín je určen xx. den v měsíci. Příjem pokladních dokladů je do posledního dne v měsíci a jejich proplacení je uskutečněno do 5. dne následujícího měsíce po odsouhlasení starostou, v případě starosty odsouhlasuje jeho zástupce.
VII. Podpisové právo pro nakládání s financemi má starosta, zástupce starosty a hospodářka. Pro manipulaci s financemi na účtu musí být na dokladu vždy podpisy dvou z nich.
VIII. Předsedové komisí jsou povinni se každou středu dostavit na obecní úřad a vyzvednout si písemnosti předané jejich komisi k vyřízení. Všechny písemnosti je třeba vyřídit maximálně do 30 dnů od přijetí písemnosti do podacího deníku a v tomto termínu se předávají po schválením starostou administrativní pracovnici. Předsedové komisí svolávají komise dle potřeby.

Jiří Chlumský - starosta
Jaroslav Lundák - zástupce starosty


4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, oficiální e-mail
Obecní úřad Vodslivy
Vodslivy
257 24 Chocerady

Telefony:
Obecní úřad
tel.: 317 792 236
e-mail: vodslivy@chopos.cz

starosta: Jiří CHlumský  317 723 242
zástupce starosty: Jaroslav Lundák


5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti 
Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., Tyršova 162  Benešov
číslo hlavního bankovního účtu:
0320049399/0800
číslo účtu u ČNB:
94-10412121/0710


6. Identifikační číslo organizace
IČ:  00473413


7. Daňové identifikační číslo
DIČ:  CZ00473413


8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok
Rozpočty obce


9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace
Naleznete zde


10. Kde lze získat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí


11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat


12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat
Formulář
:
Žádost o poskytnutí informace
Způsob a místo:
Obecní úřad Vodslivy
Internet


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací


14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu


15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Jestliže bude vyřízení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona č. 368/92., o správních poplatcích v platném znění, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu příslušný správní poplatek.


16. Výroční zprávy za dva kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací
Výroční zpráva
dle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999 za rok 2001
a) Počet podaných žádostí o informace   0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí   0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu   0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů  0
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona   žádné

Výroční zpráva dle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999  za rok 2002
a) Počet podaných žádostí o informace   0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí   0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu   0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů   0
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona   žádné


17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Aktuality z obecního úřadu

Úřední deska 22.3. 2017

Oznámení o zveřejnění více zde »

Úřední deska 26.1. 2016

Rozpočtový výhled DSO CHOPOS na roky 2016-2018 více zde »

Aktuality 12.11. 2008

Úprava a vybavení sportovní plochy pro volnočasové aktivityvíce zde »

Aktuality 7.7. 2008

Výzva k předkládání projektůvíce zde »

Aktuality z mikroregionu

CHOPOS 10.6. 2015

Špulka - rozhledna roku 2014více zde » zobrazit celý příspěvek